Rząd prowadzi prace nad nowelizacją ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych oraz w zakresie przyjęcia nowej regulacji o zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi i prawami pokrewnymi. Ich celem ma być unormowanie kwestii licencji wieloterytorialnych (międzynarodowych) na wykorzystywanie twórczości muzycznej w sieci oraz określenie zasad funkcjonowania organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi (np. ZAiKS). Nowelizacja ma za zadanie wdrożenie do polskiego systemu prawnego postanowień dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/26/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz udzielania licencji wieloterytorialnych dotyczących praw do utworów muzycznych do korzystania online na rynku wewnętrznym („dyrektywa CRM”). Zauważyć trzeba, że dyrektywa CRM weszła w życie 9 kwietnia 2014 r., natomiast czas na jej wdrożenie do krajowego porządku prawnego upłynął w dniu 10 kwietnia 2016 r. Zakłada ona harmonizację działalności organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi na rynku europejskim. Dotyczy wszelkich utworów, artystycznych wykonań, fonogramów czy też wideogramów. Składa się z prawie 40 artykułów. Określa m.in. jak powinny działać organizacje zbiorowego zarządzania w krajach europejskich, jakie powinny być zasady ich członkostwa, struktura wewnętrzna oraz jak powinny być dokonywane potrącenia od pobranych środków. Dyrektywa CRM wprowadza także zapisy dotyczące tzw. licencji wieloterytorialnych na korzystanie z utworów muzycznych w Internecie. W chwili obecnej bowiem organizacje zbiorowego zażądania prawami autorskimi przyznawały licencje tylko na terytorium Polski. Po wejściu w życie ustawy będzie to mogło dotyczyć także innych krajów UE. W skrócie można wskazać, że dyrektywa CRM znowelizuję ustawę o prawie autorskim i prawach pokrewnych poprzez dodanie do niej rozdziału 5a dotyczącego rozszerzonych licencji, które mają upoważniać do korzystania z repertuaru niereprezentowanego przez żadną organizację. Jednocześnie, spowoduje ona wprowadzenie do polskiego porządku prawnego nowej ustawy o zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi i prawami pokrewnymi, która ma zastąpić rozdział 12 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych dotyczący organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi oraz rozdział 12[1] traktujący o Komisji Prawa Autorskiego.