Czy spółki akcyjne będą miały obowiązek stworzenia i publikowania na swoich stronach internetowych szczegółowych informacji o finansach? Aktualnie Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowuje odpowiednią nowelizację kodeksu spółek handlowych.

Obecnie trwają pracę nad zmianą ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1578 ze zm.). W założeniach do projektu każda spółka akcyjna będzie musiała posiadać własną stronę internetową – bez względu czy jest spółką publiczną, czy też nie. Jednocześnie, na tej stronie będzie zobowiązana do aktualizowania informacji o swoich finansach i bieżącym stanie akcjonariatu. Celem takiej zmiany jest wprowadzenie bardziej transparentnych zasad funkcjonowania spółek akcyjnych dla osób trzecich, w tym dla samych akcjonariuszy. Warto przypomnieć, iż obecnie wszelkie takie dane znajdują się w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez sądy rejestrowe, a także są one umieszczane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym („MSiG”). Aktualne rozwiązanie nie jest jednak zbyt odpowiednie, bowiem ogranicza swobodną i szybką możliwość dotarcia do takich danych i odnalezienia właściwych. Przykładem może być ogromna ilość wydawanych MSiG w ciągu roku, co skutecznie utrudnia wyłonienie informacji dotyczących danej spółki. Wskutek tego, akcjonariusze bardzo często nie są w stanie dokładnie analizować działań podejmowanych przez organy kierownicze danej spółki. W konsekwencji, ich rola sprowadza się do bycia biernym albo nieświadomym akcjonariuszem. Projekt ma także zapewniać większe bezpieczeństwo dla samych akcjonariuszy w zakresie informacji dotyczących zwoływania walnych zgromadzeń i procedowanych na nim uchwał. Obecnie spotkać można przypadki wrogiego przejęcia kierownictwa nad spółką na skutek nieodpowiedniego poinformowania akcjonariuszy o walnym zgromadzeniu, którego przedmiotem jest wyłonienie nowej kadry zarządzającej. Co więcej, takie rozwiązanie ma być przydatne nie tylko dla samych akcjonariuszy, ale także dla potencjalnych kontrahentów samej spółki. Dzięki temu będą oni mogli zweryfikować jej kondycję finansową i tym samym uzyskać lepszy obraz o jej funkcjonowaniu. W ten sposób zlikwidowane mają zostać bariery w dostępie do informacji w postaci konieczności weryfikowania dokumentów danej spółki w kilku różnych miejscach – zamiast tego będą one się znajdować na jej stronie internetowej. Czas pokaże, jaki kształt przybierze przedmiotowa nowelizacja.