Z dniem 1 stycznia 2017 roku weszła w życie nowelizacja Kodeksu cywilnego („Kc”), mająca na celu zmianę zasad obliczania terminu.

Według ustawy nowelizującej z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców (Dz. U. 2016 poz. 2255) termin w prawie cywilnym, a tym samym w postępowaniu cywilnym, nie może mieć miejsca w sobotę.

Aktualnie obowiązujący art. 115 Kc, stanowił, że jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na dzień uznany ustawowo za wolny od pracy, termin upływa dnia następnego.

Nowelizacja powyższego przepisu nadaje art. 115 Kc brzmienie, zgodnie z którym „Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na dzień uznany ustawowo za wolny od pracy lub na sobotę, termin upływa następnego dnia, który nie jest dniem wolnym od pracy ani sobotą„.

Powyższe skłania do konstatacji, że sobota nie może stanowić dnia kończącego termin w prawie cywilnym. Niniejsza zmiana podyktowana jest zapewnieniem lepszego bezpieczeństwa w obrocie gospodarczym, a nadto rozwiązuje wiele praktycznych kwestii związanych z liczeniem terminów.