Właśnie ruszył pilotażowy program pozyskiwania informacji przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów („UOKiK”) od osób trzecich, który ma funkcjonować pod nazwą „sygnaliści”. Jego celem jest istotne zwiększenie wykrywalności niedozwolonych zmów między przedsiębiorcami. UOKiK wskazuje, że niedozwolone porozumienia, zgodnie z ustawą o ochronie konkurencji i konsumentów, zawierane między przedsiębiorcami, są szkodliwe dla pozostałych uczestników rynku. Powodują one bowiem to, że konsumenci nie mają możliwości wyboru tańszego lub lepszego jakościowo produktu bądź usługi, zaś przedsiębiorcy, którzy prowadzą biznes zgodnie z prawem, mogą ponosić straty z tego tytułu. Przykładowo: zmowy cenowe w przedmiocie ustalania cen odsprzedaży danego produktu lub usługi między dystrybutorami wpływa na ich finalną cenę, jaka zostanie zaoferowana konsumentowi lub innemu przedsiębiorcy. Jednocześnie może ona prowadzić do podziału rynku między dystrybutorami i do zawyżenia ceny danego produktu lub usługi. Przypomnieć należy, że w 2016 r. UOKiK wydał 13 decyzji dotyczących niedozwolonych porozumień przedsiębiorców. Uznać zatem można, że ich wykrywalność nie jest zbyt porażająca. Odpowiedzią na powyższe ma być instytucja tzw. sygnalistów, czyli osób, posiadających wiedzę o niedozwolonych działaniach danego przedsiębiorca, chcących się nią podzielić z UOKiK. Na razie nie ma ona uregulowania prawnego. Jednak w przyszłości ma być ona na trwałe wpisana do polskiego prawa antymonopolowego. UOKiK prowadzi obecnie prace nad zmianami przepisów. Chodzi przede wszystkim o regulacje, które zapewnią anonimowość osób zgłaszających zmowy między przedsiębiorcami. Dane na temat sygnalistów można znaleźć na stronie internetowej www.konkurencja.uokik.gov.pl. Zawiera ona istotne informacje na temat kompetencji i działań UOKiK w zakresie ochrony konkurencji. W szczególności dostępne są tam informacje m.in. o tym, jakie działania mogą naruszać prawo, rozstrzygnięcia które może wydać urząd, a także dotyczące programu łagodzenia kar leniency.