Dwadzieścia lat temu, w dniu 2 kwietnia 1997 roku, Zgromadzenie Narodowe uchwaliło Konstytucję RP. Jej przyjęcie poprzedzone było przeprowadzonym referendum, w którym Polacy zaakceptowali jej treść.

Konstytucja Rzeczypospolitej Polski została uchwalona w dniu 2 kwietnia 1997 roku. Przed jej przyjęciem miało miejsce referendum konstytucyjne. W jego ramach 52,71 % głosujących obywateli opowiedziało się za jej przyjęciem, zaś 45,89 % głosów było przeciw. Frekwencja podczas referendum wynosiła natomiast 42,86 %. Następnie, w dniu 16 lipca 1997 roku, ówczesny Prezydent Rzeczpospolitej Polski, Aleksander Kwaśniewski, złożył pod nią swój podpis, co spowodowało, że weszła ona w życie z dniem 17 października 1997 roku. Przypomnieć należy, że Konstytucja Rzeczypospolitej Polski stanowi najważniejszy akt prawny obowiązujący w Polsce. Składa się z preambuły, w której zawarte są fundamentalne zasady i poglądy dotyczące tradycji i historii Polski. Oprócz preambuły tworzy ją także 13 rozdziałów regulujących wolności, prawa i obowiązki człowieka i obywatela, definiujące źródła prawa powszechnie obowiązującego, zasady ustrojowe oraz inne postanowienia dotyczące funkcjonowania państwa polskiego. Konstytucja Rzeczypospolitej Polski była dwukrotnie nowelizowana. Pierwsza zmiana miała miejsce w dniu 8 września 2006 roku, poprzez wprowadzenie możliwości ekstradycji obywatela polskiego na wniosek innego państwa lub sądowego organu międzynarodowego w związku z popełnieniem za granicą czynu, który stanowi przestępstwo zarówno za granicą, jak i w Polsce, jeżeli ekstradycję taką dopuszcza ratyfikowana umowa międzynarodowa lub ustawa wykonująca akt prawa stanowionego przez instytucję międzynarodową, której Polska jest członkiem. Druga nowelizacja miała miejsce w dniu 7 maja 2009 roku, gdzie rozszerzono przesłanki biernego prawa wyborczego, stanowiąc w dodanym art. 99 ust. 3, że „wybraną do Sejmu lub do Senatu nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem na karę pozbawienia wolności za przestępstwo umyślne, ścigane z oskarżenia publicznego”. Coraz częściej słyszy się, że aktualna Konstytucja Rzeczypospolitej Polski wymaga gruntownej zmiany lub nawet uchwalenia nowej ustawy zasadniczej.