Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów („Prezes UOKiK”) po raz pierwszy w historii nałożył maksymalną karę przewidzianą w ustawie z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2015 r. poz. 184 ze zm. „Ustawa Antymonopolowa”), sięgającą 10 % obrotu uzyskanego w poprzednim roku obrotowym przez dany podmiot. 

Wyżej wskazana kara została nałożona na spółkę PGT S.A. z siedzibą w Warszawie („PGT”), działającą pod nazwą handlową „Telefonia Polska Razem” (decyzja nr RPZ 10/2016). W ocenie Prezesa UOKiK, spółka PGT wprowadzała konsumentów w błąd, poprzez podawanie się za ich dotychczasowego operatora telekomunikacyjnego, oferując zmianę warunków umowy. Jednak, w rzeczywistości, konsumenci podpisywali umowy z nowym operatorem.

Interwencja w przedmiotowej sprawie została podjęta przez Prezesa UOKiK z uwagi na liczne skargi od konsumentów, jakie dotyczyły praktyk wykorzystywanych przez PGT. Mechanizm stosowany przez niniejszą spółkę wyglądał w ten sposób, że PGT początkowo kontaktowała się telefonicznie z konsumentami, a następnie kurier odwiedzał ich w domu wraz z całą dokumentacją. Jednocześnie stosowano nieuczciwe praktyki, które wprowadzały konsumentów w błąd. W efekcie, konsumenci myśleli, że przedłużają umowę z dotychczasowym operatorem, po czym okazywało się, iż zawarli nowy kontrakt ze spółką PGT.

Nieuczciwą praktyką skutkującą wprowadzaniem w błąd konsumentów było m.in. wyeksponowanie na pierwszej stronie nowej umowy nazwy spółki, która do tej pory świadczyła usługi na ich rzecz. Konsekwencją tego było podpisywanie przez konsumentów umów, które były dla nich niekorzystne. Nadto podkreślono, że konsumenci nie zawarliby takich umów, gdyby mieli prawdziwą informację, iż de facto zmieniają operatora. Ważne jest, że podpisując nową umowę, rozwiązywali oni poprzednio obowiązującą z dotychczasowym operatorem, co skutkowało koniecznością zapłacenia w wielu przypadkach opłaty z tego tytułu.

Dodatkowo, Prezes UOKiK uznał, że PGT nie przekazywała konsumentom podpisywanych umów. Uznano zatem, że jest to działanie niezgodne z dobrymi obyczajami, gdyż każdy kontrahent powinien otrzymać dokumenty potwierdzające jej warunki. W ocenie urzędu, PGT celowo wprowadzała w błąd, aby pozyskać, jak największą ilość klientów. Spowodowało to znaczne straty finansowe dla konsumentów. Co istotne, PGT nie zmieniała swoich praktyk, nawet pomimo licznych skarg ze strony klientów oraz wszczętego postępowania przez urząd. W związku z powyższym, Prezes UOKiK uznał, że zasadne jest nałożenie maksymalnej kary przewidzianej dla takich naruszeń w Ustawie Antymonopolowej, tj. blisko 10 % obrotu osiągniętego przez PGT w poprzednim roku obrotowym, czyli 1,97 mln złotych.

Decyzja nie jest ostateczna; przysługuje od niej odwołanie do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.