Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów („Prezes UOKiK”) w dniu 29 grudnia 2016 roku wydał decyzję o nr RKR 11/2016 w sprawie spółki Vectra S.A. z siedzibą w Gdyni („Vectra” lub „Spółka”), która dotyczyła stosowania przez tę Spółkę praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów. Polegały one na posługiwaniu się przez nią, w ramach kampanii reklamowej, hasłem „Wszystko za 10 zł”, co wprowadzało konsumentów w błąd.

Vectra jest spółką działającą w sektorze usług telekomunikacyjnych, która świadczy usługi z zakresu dostępu do telewizji kablowej, Internetu i telewizji stacjonarnej. W ramach swojej działalności i podejmowanych działań marketingowych, Spółka prowadziła kampanię reklamową z hasłem „Wszystko za 10 zł”. Jednak, w ocenie Prezesa UOKiK, takie działanie naruszało przepisy prawa konkurencji, bowiem reklamowana cena obowiązywała jedynie przez okres 2 lub 3 miesięcy w umowach podpisywanych na określny czas, w tym na rok, 18 lub 24 miesiące. Po zakończeniu okresu promocyjnego koszty poszczególnych usług były wyższe. Takie działania uznane zostały za wprowadzające w błąd konsumenta: Sposób prezentacji oferty był jednoznaczny i w żaden sposób nie wskazywał na istnienie dodatkowych, mniej korzystnych warunków niż 10 zł za każdą z usług. Dlatego działania Vectry mogły spowodować, że konsument podjął decyzję o zainteresowaniu się jej ofertą, a w konsekwencji podpisał umowę, czego mógłby nie zrobić gdyby miał prawdziwe informacje – powiedział Prezes UOKiK Marek Niechciał.

Spółka jednak dobrowolnie zobowiązała się do udzielenia rekompensaty swoim klientom, którzy skorzystali w przedmiotowej promocji. W jej ramach obecnym klientom zostanie przyznana możliwość otrzymania na okres 3 miesięcy dodatkowego pakietu do każdej usługi, z których korzystają na zasadach opisanych w decyzji. Spółka będzie musiała także wysłać pismo do swoich klientów, w którym poinformuje ich o możliwych rekompensatach oraz terminie na podjęcie decyzji. Z kolei byli abonenci otrzymają 30 zł za każda usługę, którą zakupili w ramach promocji. Oni również zostaną o tym poinformowani stosownym pismem.

Dodatkowo Vectra będzie musiała trzykrotnie wyemitować w telewizji co najmniej 15-sekundowe oświadczenie, w którym poinformuje, że reklamy stosowane w kampanii „Wszystko za 10 zł” mogły wprowadzać konsumentów w błąd.

Decyzja jest prawomocna.