Wprowadzono w życie znowelizowane przepisy, których celem jest zmiana katalogu informacji przekazywanych do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. W jej wyniku, do ewidencji, nie będą wpisywane m.in. dane, które nie są związane z działalnością gospodarczą lub które nie dotyczą bezpieczeństwa obrotu gospodarczego. Zmiany są efektem wejścia w życie z dniem 1 stycznia 2017 r. ustawy z 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców (Dz. U. poz. 2255). Związane są one z pakietem tzw. „100 zmian dla firm”, mającego służyć poprawie otoczenia prawnego przedsiębiorców. Dzięki nowelizacji w ewidencji nie znajdą się m.in. informacje o miejscu i adresie zamieszkania przedsiębiorcy, gdyż ich podanie nie jest konieczne dla prowadzenia działalności gospodarczej. Wprowadzono jednak możliwość umieszczenia danych syndyka w przypadku, gdy w stosunku do danego przedsiębiorcy, toczyło się postępowanie upadłościowe. W razie objęcia przedsiębiorcy postępowaniem restrukturyzacyjnym, a także w przypadku zakończenia tego postępowania, w ewidencji ujawniane będą również dane ustanowionego w tym postępowaniu zarządcy lub nadzorcy. Konieczne teraz będzie, podczas składania wniosku o wpis do ewidencji, podanie informacji na temat tytułu prawnego do zajmowanego lokalu. Spowodowane jest to niejednokrotnymi przypadkami podawania przez przedsiębiorców nieprawdziwych danych adresowych, co nieraz prowadzi do naruszenia praw osób trzecich. W zakresie podawanych w ewidencji informacji o syndykach, zarządcach i nadzorcach nowe przepisy zaczną obowiązywać z dniem 1 kwietnia 2017.