Rząd przygotował nowelizację Kodeksu postępowania administracyjnego, której celem jest ustalenie nowych zasad w przedmiocie nakładania kar administracyjnych.

Nowelizacja zakłada wprowadzenie nowego działu do Kodeksu postępowania administracyjnego pt.”Zasady nakładania kary administracyjnej i udzielania ulg w jej wykonaniu”. Jej celem jest szczegółowe określenie m.in. zasad wymiaru kary, okoliczności uzasadniających odstąpienie od jej nakładania i udzielenia pouczenia przez organ administracji publicznej, a także rozłożenia lub umorzenia kary.

Projekt przewiduję, że organ administracji, podczas nakładania kary administracyjnej, będzie zwracał uwagę zarówno na wagę, jak i okoliczności naruszenia prawa, zwłaszcza konieczność ochrony życia lub zdrowia, ochrony mienia w znacznych rozmiarach, ochrony ważnego interesu publicznego lub wyjątkowo ważnego interesu strony oraz czasu trwania naruszenia. Istotne dla organu mają być także częstotliwość niedopełnienia w przeszłości obowiązku lub naruszenia zakazu tego samego rodzaju, co niedopełnienie obowiązku. Ważne będzie również naruszenie zakazu, w następstwie którego ma być nałożona kara czy uprzednie ukaranie za to samo zachowanie za przestępstwo, przestępstwo skarbowe, wykroczenie lub wykroczenie skarbowe.

Brana będzie też pod uwagę okoliczność dotycząca stopnia przyczynienia się karanej strony do naruszenia prawa, jej działania podjęte dobrowolnie w zakresie uniknięcia skutków naruszenia prawa czy wysokość korzyści, którą osiągnęła.