W dniu 11 stycznia 2017 roku Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów („UOKiK”) przedstawił istotny pogląd w sprawie (sygnatura akt: III Ca 529/16). Odnosi się on do interpretacji pojęcia „trwałego nośnika”. Przedmiotowa sprawa dotyczyła kwestii czy strona internetowa może stanowić ekwiwalent tzw. trwałego nośnika. Kanwą wydanego poglądu był spór między konsumentem, który zawarł umowę pożyczki przez Internet z przedsiębiorcą. W ocenie konsumenta nie zostały mu przekazane informacje m.in. o całkowitej kwocie kredytu, opłatach i prowizjach na trwałym nośniku. Z tego powodu, zwrócił się on do UOKiK z wnioskiem o wydanie istotnego poglądu w sprawie, podnosząc: czy w ocenie urzędu strona internetowa i konto użytkownika w tym przypadku mogą być uznane za trwały nośnik. Zauważyć należy, że zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz.U. z 2016 r. poz. 1528 ze zm.), każdy pożyczkodawca ma obowiązek udzielić konsumentom rzetelnych, prawdziwych i pełnych informacji m.in. o całkowitej kwocie zapłaty, rzeczywistej stopie oprocentowania (RRSO) i terminach spłaty. Jednocześnie, przedsiębiorca, będący pożyczkodawcą, zobowiązany jest przekazać konsumentowi takie informacje na papierze lub innym trwałym nośniku. Trwałym nośnikiem jest bowiem materiał lub urządzenie służące do przechowywania i odczytywania informacji przekazywanych konsumentowi w związku z umową przez czas odpowiedni do celów jakim informacje te służą oraz w sposób pozwalający na odtworzenie tych informacji w niezmienionej postaci. W przytoczonej sprawie, według UOKiK, pożyczkodawca nie spełnił spoczywającym na nim obowiązku przekazania konsumentowi informacji na papierze ani na innym trwałym nośniku. Wyjaśnił, że konto użytkownika oraz sama strona internetowa nie może pełnić ekwiwalentu trwałego nośnika. Wynika to m.in. z tego, że pożyczkodawca może zmienić treść strony internetowej i konta użytkownika po zawarciu umowy. Dodatkowo, UOKiK dodał, iż nie ma gwarancji, że takie informacje będą dostępne w przyszłości. Tym samym UOKiK w określonym stanie faktycznym rozwiał istotne wątpliwości, co do tego jak prawidłowo interpretować niniejsze pojęcie. Dodatkowo, zwrócił on uwagę, że może on wydać istotny pogląd we wszystkich sprawach z zakresu ochrony praw konsumentów, nie tylko usług finansowych. Ważne jest, iż wnioski, przedstawione przez urząd w tej sprawie, nie mogą stanowić odniesienia dla innych spraw, które pozornie mogą wydawać się podobne. W każdym przypadku UOKiK ocenia stan faktyczny i prawny, orzecznictwo w danej sprawie oraz wniosek skierowany przez daną stronę. Wydane do tej pory poglądy są dostępne na stronie internetowej UOKiK.