Resort Sprawiedliwości zapowiedział wprowadzenie kar dla osób wchodzących w skład organów zarządzających spółkami handlowymi, które nie realizują swoich obowiązków sprawozdawczych, jakie ciążą na nich na mocy ustawy o rachunkowości.

Problem z brakiem składania sprawozdań finansowych, przez osoby do tego zobligowane, jest powszechny w polskiej przestrzeni gospodarczej. Często jest to spowodowane umyślnym działaniem władz danej spółki, którego celem jest ukrycie jej bilansów handlowych. Warto bowiem zwrócić uwagę, że akta rejestrowe, gdzie składane są tego rodzaju dokumenty, ujęte są w jawnym rejestrze, do którego dostęp mają także konkurencji danej spółki.

Przez wiele lat sądy rejestrowe nie podejmowały aktywnych działań, aby skutecznie wymusić na organach zarządczych przedkładanie sprawozdań finansowych. Jednak w ostatnim czasie widać, że podejście sądów rejestrowych ulega zmianie. Coraz częściej bowiem zawiadamiają one prokuraturę o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, z uwagi na niezłożenie sprawozdania finansowego w terminie.

Ministerstwo Sprawiedliwości zakłada, że wprowadzi odpowiedni system informatyczny, za pomocą którego składane będą sprawozdania finansowe. Dzięki temu organy będą w stanie zauważyć nawet kilkudniowe opóźnienie w jego przedłożeniu i tym samym podjąć niezbędne działania.